Dit najaar verplichting voor warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers bij ingrijpende renovatie

De eis waarmee Nederland het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie gaat verplichten, wordt komend najaar van kracht.

De verplichting zou aanvankelijk per 30 juni 2021 vastgelegd worden, maar is vertraagd omdat nog niet alle wettelijke procedures zijn doorlopen.

 

Ontwerpbesluit

Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer half april het ontwerpbesluit toe om het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te wijzigen voor de verplichte opwekking van hernieuwbare energie bij renovatie.

Niet alleen de Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit, maar deze wordt ook aan de afdeling Advisering van de Raad van State voorgelegd, waarna het definitief zal worden vastgesteld.

 

Achterstand

De eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie vloeit in Nederland voort uit de EU-richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Deze Europese richtlijn moet het gebruik van hernieuwbare energie uit onder meer zonnepanelen en windmolens vergroten. Alle onderdelen van de richtlijn moesten uiterlijk 30 juni 2021 geïmplementeerd zijn in Nederlandse wet- en regelgeving.

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd dat het kabinet hier niet in geslaagd is. Nederland loopt per 1 juli jongstleden bij 13 EU-richtlijnen achter met de implementatie. De overschrijding van de implementatiedatum varieert sterk, van 0 tot 620 dagen. De oorzaak van de achterstand die Kaag in veel gevallen aanwijst, is dat de voorbereiding van de wetsvoorstellen meer tijd heeft gekost dan voorzien vanwege nader onderzoek dat moest worden uitgevoerd naar de gevolgen van de richtlijnen.

 

Najaar

Over het verplicht opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie meldt Kaag het volgende: “Implementatie vindt plaats in het Bouwbesluit om een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie voor te schrijven. Dit gedeelte van de implementatie is naar verwachting najaar 2021 voltooid. Bij nieuwbouw is de minimumwaarde hernieuwbare energie reeds in werking getreden bij de invoering van de BENG-eisen op 1 januari 2021.”.

Daarmee is de exacte datum waarop de toepassing van onder meer warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers bij ingrijpende renovatie verplicht worden nog niet bekend.